CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÍNH PHƯƠNG

Đầu tư

Mục tiêu của Chính Phương là trở thành một thương hiệu được khách hàng biết đến trong mọi lĩnh vực kinh tế mà chúng tôi có thể tham gia. Do đó trong thời gian sắp đến, Chính Phương sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực: bất động sản, quản lý và phát triển đô thị, bệnh viện và dịch vụ bệnh viện…góp phần vào sự phát triển chung của đất nước đồng thời cũng thể hiện rõ quan điểm trong kinh doanh đó là “Phát triển doanh nghiệp phù hợp với xu hướng chung, gắn liền với lợi ích của xã hội của cộng đồng.”
Mục tiêu của Chính Phương là trở thành một thương hiệu được khách hàng biết đến trong mọi lĩnh vực kinh tế mà chúng tôi có thể tham gia. Do đó trong thời gian sắp đến, Chính Phương sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực: bất động sản, quản lý và phát triển đô thị, bệnh viện và dịch vụ bệnh viện…góp phần vào sự phát triển chung của đất nước đồng thời cũng thể hiện rõ quan điểm trong kinh doanh đó là “Phát triển doanh nghiệp phù hợp với xu hướng chung, gắn liền với lợi ích của xã hội của cộng đồng.”
 
 

Thông tin khác